Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας


Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές MSc στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στο UMIST της
Μ. Βρετανίας και με σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ALBA, είναι σήμερα Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Με 20 έτη εμπειρία στο κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας έχει διατελέσει υπεύθυνος σε θέσεις προστασίας περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας, παραγωγής και ποιότητας τόσο στα εργοστάσια όσο και σε επιτελικές θέσεις της εταιρείας TITAN, ενώ εκπροσωπεί την εταιρεία σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, ο ΣΕΒ, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, CEMBUREAU, WBCSD\CSI και ERT. Ήταν ο εθνικός εκπρόσωπος στη διαβούλευση για το BREF του κλάδου Τσιμέντου.

Έχει διατελέσει για 2 θητείες (από το 2015) Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ (Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ενώ τον Μάρτιο του 2018 εξελέγη στη θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ.


Mr. Alexandros Katsiamboulas, Chemical Engineer, NTUA with postgraduate MSc in Environmental Technologies at UK UMIST and with Business Administration Studies at ALBA, is currently the Environment, Quality & Sustainable Development Senior Manager, at TITAN CEMENT, Greek Cement Industry SA.

With 20 years of experience in the cement industry, he has assumed responsibilities in the fields of environment, health & safety, production and quality, both at the plants and at the headquarters of TITAN CEMENT.

He represents TITAN CEMENT in national, european and international organizations such as the Hellenic Cement Industries Association, SEV-Hellenic Federation of Enterprises, the of SEV- Business Council Sustainable Development, CEMBUREAU, WBCSD\CSI and ERT. He was the national representative in the BREF consultation for the Cementsector.

He has served as Vice-President of HSWMA (Hellenic Solid Waste Management Company) for 2 terms (since 2015) and since March 2018 he elected as the President of the Management Board of HSWMA.