Βασίλης Γούναρης


Βασίλης Γούναρης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) & Διευθύνων Σύμβουλος, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Γεννήθηκε το 1961 στον Πλάτανο, Αιγίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης. Επίσης, έκανε σπουδές στην Οικονομία, το Marketing και την Κοινωνιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2000, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (ΣΒΠΕ), μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς και του Σωματίου Υποστηρικτών τουΙδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) (2003-2006), Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, συνεπικεφαλής για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) (2015-2017) και Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 15ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε το 2004,
με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας το Χάος». Επίσης, από το 2009 έως το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), του οποίου υπήρξε Γενικός Γραμματέας απότο 2005. Από το 2000 έως το 2012, διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Υπήρξε, επίσης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Baseball τοδιάστημα 2003-2004.

Vassilis Gounaris was born in Platanos, Aigio, Greece, in 1961. He studied Agriculture with focus on Marketing, Sociology and Economics at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Vassilis Gounaris is the Managing Director of BASF Hellas S.A., a position he assumed in 2000. Moreover, he is President of the Hellenic Association of Chemical Industries (HACI) and of the Hellenic Association of Expanded Polystyrene (ΗEPSΑ), Vice-President of the Association of Hellenic Plastic Industries, as well as Member of the Board of the German-Greek Chamber of Industry and Commerce and the Foundation for Economic & Industrial Research (IOBE) supporters club.

He was member of the Association of Chief Executive Officers Board (ACEO) from 2003 until 2006, Deputy Member of the ACEO board, co-chairing its CSR Committee (2015-2017) and President of the Organization Committee of the 15th International ACEO Conference “Facing the chaos” (2004).

Additionally, from 2009 until 2013, he was President of the Hellenic Association of Chemical Industries (HACI), and from 2005 until 2009 was HACI’s Secretary General. From 2002 until 2012, he was the President of the Hellenic Crop Protection Association (HCPA). Also, from 2003 until 2004, he was Board member of the Hellenic Baseball Federation.