Κυριάκος Παρπούνας - European Extended Producer Responsibility Alliance